syenbi-crm

SYENBI CRM

Syenbi CRM dotyczy procesów zarządzania relacjami z Klientami i Partnerami. Nasze rozwiązanie łączy w jedną całość historię komunikacji oraz wszelkie dane zapewniając optymalną obsługę, oraz jej jakość. 

Syenbi CRM dedykowany jest dla marketingu, sprzedaży, automatyzacji projektów, usług terenowych oraz obsługi Klienta zapewniając nieograniczone możliwości integracji.  

system-crm

Funkcjonalność Syenbi CRM

crm

Funkcjonalność oprogramowania

Syenbi CRM

 • Prezentacja najważniejszych informacji z systemu na jednej stronie
 • Personalizacja informacji – informacje dotyczą tylko zalogowanego użytkownika
 • Zmiana układu elementów strony głównej – dodawanie, ukrywanie i przesuwanie bloków informacji
 • Planowanie terminów i zadań
 • Przeglądanie kalendarzy użytkowników
 • Powiadomienia i przypomnienia e-mail o nadchodzących terminach
 • Dodawanie uczestników do działań – uczestnicy to użytkownicy systemu lub osoby kontaktowe
 • Wiązanie działań z innymi rekordami systemu – łączenie telefonów, spotkań i zadań np. z Klientami, ofertami, zamówieniami
 • Załączanie dowolnych plików
 • Wiązanie dokumentu z dowolnym wpisem w systemie – np. z Klientem lub z ofertą
 • Dodawanie dokumentów zewnętrznych w postaci linku do dokumentu lub pliku np. link do dokumentu umieszczonego w Google Docs
 • Odbieranie, wysyłanie i zarządzanie pocztą e-mail
 • Ręczne i automatyczne łączenie wiadomości przychodzących z kontaktami i firmami zapisanymi w systemie
 • Baza danych firm i kontaktów potencjalnych Klientów
 • Przechowywanie informacji teleadresowych i opisowych, podział Klientów na grupy
 • Dodawanie do Klientów potencjalnych działań, dokumentów i notatek, wiązanie z produktami, którymi są zainteresowani
 • Filtrowanie i wyszukiwanie Klientów potencjalnych wg dowolnego kryterium
 • Konwertowanie Klienta potencjalnego na Kontrahenta w momencie pojawienia się szansy sprzedaży
 • Główna baza danych kontrahentów – przechowuje informacje podstawowe, teleadresowe i opisowe
 • Szybki dostęp do informacji powiązanych z Kontrahentem osób kontaktowych, działań, sprzedaży, zamówień, zgłoszeń, finansów
 • Możliwość określania zależności organizacyjnych pomiędzy Kontrahentami przez wprowadzenie np. centrali i oddziałów.
 • Filtrowanie i wyszukiwanie Kontrahentów po nazwie, numerze NIP, miejscowości lub według innych kryteriów
 • Eksportowanie oraz importowanie danych Kontrahentów do systemu
 • Integracja z Google Maps – pokazywanie lokalizacji adresów Kontrahenta na mapie Google
 • Możliwość wykorzystania bazy kontrahentów do rejestrowania partnerów, dostawców, podwykonawców, firm konkurencyjnych
 • Podział Kontrahentów na grupy – możliwość filtrowania bazy danych wg. ustalonych grup
 • Przypisywanie Kontrahentów do użytkowników lub grupy
 • Rejestr osób kontaktowych przypisanych lub nieprzypisanych do Kontrahenta
 • Wykorzystanie bazy osób kontaktowych jako źródło korespondencji seryjnej
 • Wsparcie dla biznesu działającego w modelu B2C – Klientem nie musi być firma, może nim być osoba kontaktowa
 • Rejestrowanie działań: telefonów, spotkań, zadań związanych z wybraną osobą kontaktową
 • Powiązanie osób kontaktowych z akcjami marketingowymi – np. z akcją wysyłki życzeń na święta
 • Oddzielna baza dostawców lub podwykonawców
 • Podział dostawców na grupy i kategorie
 • Wiązanie dostawców z zamówieniami zakupu
 • Kartoteka produktów firmy
 • Grupowanie produktów wg kategorii i tworzenie pakietów produktów
 • Określanie cen i podatków dla produktu
 • Dodawanie zdjęć do produktu
 • Przeglądanie historii produktu: Klienci, którzy zakupili produkt, oferty, zamówienia, faktury, w których produkt był ujęty
 • Podstawowa funkcjonalność stanów magazynowych: określanie dostępnej ilości produktu
 • Automatyczne zdejmowanie ze stanu magazynowego ilości, która jest sprzedawana
 • Powiadomienia o niskim poziomie stanów magazynowych
 • Dodawanie produktów do cenników
 • Wsparcie dla wielu walut – cena produktu może być w dowolnej walucie
 • Rejestr usług
 • Uwzględnienie sposobu rozliczania usług w parametrach cenowych usługi
 • Określanie ceny i podatku dla usługi
 • Wsparcie dla wielu walut – cena usługi może być w dowolnej walucie
 • Przeglądanie historii usługi: Klienci, którzy zakupili usługę, oferty, zamówienia, faktury, w których usługa była ujęta
 • Rejestr cenników obowiązujących w firmie
 • Możliwość budowania cenników związanych z wielkością zamówień lub z określonymi grupami Klientów
 • Możliwość wyboru ceny produktu lub usługi z cennika przy tworzeniu oferty, zamówienia lub faktury
 • Rejestr działań marketingowych – planowanie i monitorowanie realizacji działań marketingowych
 • Możliwość określenia planowanych i rzeczywistych efektów akcji w postaci ilości nowych szans sprzedaży
 • Planowanie takich akcji jak: telemarketing, wysyłka korespondencji tradycyjnej lub elektronicznej, konferencje i szkolenia
 • Budowanie grupy docelowej dla akcji marketingowej przez wybór firm i osób kontaktowych
 • Wykorzystanie zasięgów firm i kontaktów przy budowaniu grupy docelowej np. akcja marketingowa dla klientów z określonego województwa
 • Przypisywanie telefonów, spotkań i zadań do akcji marketingowej
 • Rejestrowanie pojawiających się w ramach akcji marketingowej szans sprzedaży (procesów sprzedażowych)
 • Analiza rentowności realizowanych akcji marketingowych przez budowanie odpowiednich raportów
 • Rejestr wszystkich sprzedaży w firmie
 • W zależności od firmy można spotkać różne określenia procesu sprzedaży: szansa sprzedaży, potencjalne sprzedaże, sprzedaż
 • Proces sprzedaży pozwala rejestrować wszystkie działania od pojawienia się możliwości sprzedaży do określonego Klienta, przez etap rozpoznania potrzeb, przesłania oferty aż do zakończenia sprzedaży sukcesem
 • Możliwość określenia etapu sprzedaży, planowanej daty finalizacji, szacowanej wartości sprzedaży i prawdopodobieństwa sukcesu
 • Możliwość powiązania sprzedaży z firmą – dla modelu sprzedaży B2B lub z osobą kontaktową dla modelu sprzedaży B2C
 • Przeglądanie historii wybranej sprzedaży: zaplanowanych i wykonanych działań (spotkań, telefonów, zadań), ofert, zamówień od Klientów
 • Rejestrowanie zmian statusów sprzedaży – każde przejście sprzedaży do następnego etapu jest zapisywane
 • Możliwość powiązania procesu sprzedaży z akcją marketingową np. z akcją typu telemarketing
 • Możliwość wygenerowania raportu wielkości sprzedaży na każdym z etapów w określonym okresie czasu
 • Raport może być generowany dla całej firmy lub dla wybranego pracownika
 • Rejestr ofert
 • Oferta zawiera m.in. takie informacje jak: numer oferty, Klient, osoba kontaktowa, data ważności oferty, treść oferty, warunki sprzedaży i tabla pozycji
 • Tabela pozycji to lista produktów lub usług
 • Dla każdej pozycji oferty można określić ilość, cenę, podatek, rabat – procentowy lub wartościowy
 • Oferty mogą być wystawiane w różnych walutach, wybór waluty przelicza oferty wg. wprowadzonego ręcznie kursu waluty
 • Oferta może zostać wydrukowana do pliku PDF
 • Gotowa oferta może zostać wysłana w formacie PDF bezpośrednio z systemu CRM
 • Status oferty pozwala filtrować oferty wysłane, wygrane i odrzucone
 • Z oferty można utworzyć zamówienie – podczas tworzenia zamówienia cześć informacji z oferty przenosi się do zamówienia: Klient, kontakt, tabela pozycji
 • Dodanie zamówienia do oferty automatycznie oznacza ofertę jako wygraną
 • Uporządkowana numeracja wszystkich ofert – możliwość konfiguracji numeracji ofert
 • Możliwość załączania dowolnych dokumentów pod ofertą
 • Rejestr zamówień lub zleceń od Klientów
 • Informacje o zamówieniu: zakres, termin i warunki realizacji
 • Monitorowanie statusu realizacji zamówienia: w toku, zrealizowane, dostarczone, zafakturowane – filtrowanie zamówień
 • Możliwość wydruku zamówienia w formie PDF
 • Ujednolicona numeracja zamówień – każde zamówienie otrzymuje kolejny numer – możliwość konfiguracji numeracji
 • Wystawianie faktury z poziomu zamówienia, możliwość wystawiania wielu faktur do jednego zamówienia
 • Możliwość konfiguracji automatycznego, cyklicznego wystawiania faktur z poziomu zamówienia
 • Dodawanie działań do zamówienia: planowanych i wykonanych zadań, spotkań, telefonów
 • Wybór produktów i usług w tabeli pozycji zamówienia
 • Wybór waluty, w jakiej jest wystawiane zamówienie – przeliczanie zamówienia wg. wybranej waluty
 • Historia zmian statusów zamówienia
 • Możliwość załączania dowolnych dokumentów pod zamówienie
 • Rejestr zamówień do dostawców lub podwykonawców
 • Wykorzystanie modułu dostawców
 • Informacje o zamówieniu do dostawcy: status, termin realizacji, zakres i warunki realizacji
 • Tabela pozycji zamówienia: dodawanie produktów i usług
 • Uporządkowana numeracja zamówień do dostawców – możliwość konfiguracji
 • Filtrowanie zamówień wg. statusu
 • Dodawanie działań pod zamówienie: zadań, spotkań i telefonów
 • Możliwość załączania dokumentów pod zamówienie
 • Rejestr projektów i zleceń
 • Monitorowanie statusu realizowanych projektów
 • Możliwość dołączania plików pod projektem
 • Możliwość wyświetlenia prostego diagramu zadań
 • Rejestrowanie i monitorowanie procentowego zaawansowania realizacji projektu
 • Możliwość powiązania projektu z kontrahentem lub osobą kontaktową
 • Możliwość rejestrowania zgłoszeń związanych z realizacją projektu
 • Udostępnienie informacji o projekcie przez portal Klienta
 • Udostępnienie dokumentów związanych z projektem wszystkim uczestnikom projektu
 • Możliwość dodawania komentarzy na poziomie projektu, etapu lub zadania
 • Rejestrowanie etapów projektu
 • Przypisanie realizacji etapu do wybranej osoby lub grupy
 • Kontrolowanie realizacji etapów
 • Rejestrowanie zadań dla projektów
 • Przydzielanie zadań do wybranych osób lub grupy
 • Monitorowanie terminów i statusów realizacji
 • Rejestr zgłoszeń serwisowych i reklamacji
 • Obsługa po sprzedażowa Klientów w zakresie serwisu produktów i usług dostarczanych Klientowi
 • Ujednolicona numeracja zgłoszeń
 • Powiązanie zgłoszenia z Klientem, osobą kontaktową i produktem
 • Nadawanie statusów do zgłoszenia, na przykład: przyjęte, w realizacji, zakończone, zamknięte
 • Dodawanie komentarzy do zgłoszenia
 • Możliwość uruchomienia panelu Klienta do dodawania zgłoszeń przez Klientów
 • Dodawanie dokumentów pod zgłoszeniem
 • Dodawanie spotkań, telefonów i zadań pod zgłoszeniem
 • Zapisywanie historii zmiany statusów zgłoszenia
 • Przypisywanie zgłoszeń do pracownika lub grupy
 • Rejestr umów serwisowych i kontraktów terminowych związanych z usługami
 • Wsparcie dla rozliczania umów wg. godzin, dni lub zgłoszeń
 • Określanie przedziału czasowego dla umowy
 • Dodawanie do umowy załączników
 • Dodawanie lub wiązanie z umową zgłoszeń
 • Filtrowanie umów wg. statusu, terminów zakończenia
 • Wystawianie faktur VAT
 • Generowanie i drukowanie faktur w formacie PDF
 • Podstawowe informacje o fakturze: daty sprzedaży i terminy płatności, dane kontrahenta, bank i numer konta, tabela pozycji
 • Określanie statusu faktury: wystawiona, zapłacona, po terminie
 • Wyszukiwanie i filtrowanie faktur wg. statusu
 • Wyświetlanie wystawionych faktur przypisanych do Klienta
 • Filtrowanie faktur z przekroczonym terminem płatności
 • Historia zmian statusu faktury
 • Możliwość dołączania dowolnych dokumentów do faktury
 • Dodawanie telefonów, spotkań i zadań do faktury
 • Możliwość wykorzystania modułu faktur do zlecania wystawienia faktur przez dział księgowości
 • Tworzenie raportów sprzedaży dla wystawionych faktur
 • Tworzenie raportów bazujących na aktualnych danych za pomocą prostego kreatora raportów
 • Około 20 zdefiniowanych raportów standardowych
 • Wiązanie danych z wielu modułów – istnieje możliwość budowania raportów na podstawie wielu modułów powiązanych ze sobą
 • Proste i zaawansowane filtry – filtry proste bazujące na dacie pozwalają szybko wybrać przedział czasowy filtru np. dziś, bieżący tydzień, ostatni miesiąc itd. Filtr zaawansowany pozwala określić dowolny warunek filtrowania informacji.
 • Uprawnienia do raportów – raporty mogą być publiczne, prywatne lub dostępne dla określonej grupy użytkowników
 • Grupowanie raportów w foldery
 • Drukowanie raportów
 • Eksportowanie raportów do formatów PDF lub XLS
audyt-nieruchomosci

Zapoznaj się z aplikacją

Czy Twoje miejsce pracy jest zoptymalizowane pod kątem dobrego samopoczucia pracowników, wydajności operacyjnej i oszczędności kosztów? Czy jesteś przygotowany na przyszły rozwój? Jeśli nie, możemy pomóc! Przestań polegać na przestarzałych metodach raportowania i zaplanuj proponowaną demonstrację.

W celu otrzymania dostępu do wersji demo wypełnij poniższy formularz, zaznaczając wybraną przez Ciebie aplikację.

Poznaj nasze pozostałe produkty